Begroting 2017

5.1.2 Faciliteren verenigingen: samenwerking en vitaliteit

Groningen telt 315 sportverenigingen die ongeveer 70 verschillende sporten aanbieden. Behalve voor het sporten zelf zijn de sportverenigingen ook van grote sociale betekenis. We scheppen de voorwaarden voor goed functionerende verenigingen. Dat doen we in overleg met de sportkoepel, waarin een groot deel van de verenigingen  zich heeft verenigd.

We bieden accommodaties tegen een betaalbaar tarief. Dit is geregeld in de exploitatie van Sport050 (toegestaan exploitatietekort). We stimuleren sportverenigingen om zich open te stellen voor een breed publiek. Verder helpen we de verenigingen om samenwerking te zoeken met elkaar en met de buurt, school of zorginstelling. Twee strategieën uit het Meerjarenprogramma komen hier samen: faciliteren verenigingen en sport verbindt.

De voortgang van dit beleidsveld wordt gemeten aan de hand van de onderstaande indicatoren. In het kader van het meerjarenprogramma Sport gaan we in 2017 deze indicator voor het eerst meten. In de begroting 2018 nemen we hiervan de resultaten op.

Effectindicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

% Stadjers dat zegt lid te zijn van een sportvereniging of sportschool

-

-

-

25 tot 30 %

Hoe staan we ervoor?

De kracht van verenigingen zit in het zelf organiserend vermogen. Daarvoor is het belangrijk dat een vereniging vitaal is: mensen sporten er graag, organisatorisch en financieel is de vereniging gezond en er zijn voldoende vrijwilligers.
Een deel van de verenigingen heeft moeite met het vinden en behouden van voldoende vrijwilligers.
Daardoor concentreren ze zich op hun kerntaak: het aanbieden van sport voor hun eigen leden. Er zijn echter ook verenigingen die wel vitaal zijn en de samenwerking zoeken met buurt, school of andere partijen. Deze verenigingen willen we daarin faciliteren. In 2016 hebben we op sportpark Kardinge een begin gemaakt met de verbinding tussen de sportverenigingen en de wijk (WIJ-team Beijum).

Wat willen we bereiken in 2017?

Op en rond een aantal sportparken zal in 2017 de samenwerking tussen verenigingen verbeterd zijn, zullen verenigingen hun vleugels uitslaan naar de wijk en zal er verbinding zijn met de Wij-team. De dienstverlening door de gemeente is verbeterd: verenigingen krijgen een vaste contactpersoon bij Sport050. Door inzet van participatiebanen zal de druk op de vrijwilligers bij een aantal verenigingen verminderen. Het aanbod van verenigingsondersteuning door het Huis voor de Sport zal beter afgestemd zijn op de vraag van de verenigingen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Aanstellen vaste contactpersonen aanstellen voor de verenigingen;
  • Opnieuw formuleren van het aanbod van verenigingsondersteuning door het Huis voor de Sport;
  • Promoten vrijwilligerswerk in de sport en bevorderen de inzet van participatiebanen;
  •  Bevorderen op en rond de sportparken Kardinge en West End/Vinkhuizen de samenwerking met de wijk: sport en beweegactiviteiten die niet alleen open staan voor verenigingsleden, maar voor alle wijkbewoners.