Begroting 2017

5.1: Sportieve infrastructuur en faciliteren verenigingen

Inleiding

We willen optimale voorwaarden creëren voor sporten en bewegen. Daarvoor zijn goede en voldoende sportaccommodaties nodig. Met uitnodigende en actieve sportverenigingen. Daarnaast besteden we aandacht aan sporten en bewegen ook buiten verenigingsverband, in de openbare ruimte en in de directe leefomgeving. Met dit deelprogramma voeren we de volgende strategieën van het Meerjarenprogramma uit: faciliteren van verenigingen, sport verbindt en sportieve ruimte openbaar/openbare ruimte sportief.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

Klanttevredenheid besturen van verenigingen en scholen over de sportaccommodaties

7

7

-

7