Begroting 2017

Subsidies en inkomensoverdrachten

Deelprogramma (bedragen x € 1.000)

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

01.1 Werk en activering

3.950

3.710

4.920

01.2 Inkomen en armoede bestrijding

167.573

164.033

166.705

02.1 Groningen Kennisstad

1.897

1.077

861

02.2 Aantrekkelijke stad

1.399

1.681

1.381

02.3 Bedrijvige stad

157

650

650

02.4 Overig economie en werkgelegenheid

3.452

4.125

4.138

03.1 Onderwijskansen

7.237

4.427

5.602

03.2 Voorkomen schooluitval

1.124

2.606

1.488

04.1 Sociaal klimaat

19.950

20.547

19.825

04.2 Passende ondersteuning en zorg

120.452

164.420

165.024

05.1 Sportieve infrastructuur

1.265

1.029

979

05.2 Deelname aan sport

6.927

1.295

1.272

06.1 Culturele infrastructuur

9.412

20.379

9.562

06.2 Deelname aan cultuur

15.561

3.487

15.134

07.1 Fiets

1

 0

07.2 Openbaar vervoer

165

159

159

07.3 Auto

38

07.4 Parkeren

31

07.5 Verkeersveiligheid

55

07.6 Overig verkeer

1

1

2

08.1 Gezinnen

345

291

291

08.2 Jongerenhuisvesting

8

08.3 Wonen en zorg

44

31

31

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

261

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

330

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

189

115

115

08.7 Overig wonen

269

207

207

09.1 Kwaliteit leefomgeving

99

152

107

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

890

1.009

1.126

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

12

10.4 Fysieke veiligheid

13.824

15.952

15.304

11.1 Publieke dienstverlening

1.771

1.549

1.616

11.2 Communicatie met de burger

68

12.1 College en Raad

82.225

625

636

12.2 Gebiedsgericht werken

0

0

300

14.1 Algemene ondersteuning

-260

3

3

Bedrijfsvoering

3.073

1.688

1.259

Totaal

463.795

415.248

418.697