Begroting 2017

Kerngegevens

De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het betreffende cijfer nog niet bekend is.

Inwoners (vanaf 2016 prognose)

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal inwoners

196.395

200.459

201.270

204.085

206.086

% jongeren (0 t/m 19 jaar)

18,5%

19,2%

18,8%

19,1%

19,0%

% middengroep (20 t/m 64 jaar)

69,7%

68,8%

69,1%

68,7%

68,6%

% ouderen (65 jaar en ouder)

11,8%

11,8%

12,1%

12,2%

12,4%

Bevolkingsprognose

2020

2025

2030

Aantal inwoners

211.969

221.247

228.251

% jongeren (0 t/m 19 jaar)

18,8%

18,5%

13,8%

% middengroep (20 t/m 64 jaar)

68,2%

67,6%

71,7%

% ouderen (65 jaar en ouder)

13,0%

13,9%

14,5%

Sociaal-economische gegevens 

2013

2014

2015

2016

Bruto gemeentelijke product*

99,0

-

-

-

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar)

886

867

869

-

Beroepsbevolking (15 - 64 jaar)

150.386

151.860

151.891

154.423

% arbeidsongeschiktheid

5,9%

5,9%

5,9%

-

% werkloosheid 

9,3%

9,9%

10,5%

-

% WW-uitkeringen

3,2%

3,2%

3,2%

-

% huishoudens met een bijstandsuitkering

8,2%

8,3%

8,5%

-

* Bruto gemeentelijk product (BGP): is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gescoord (beschikbaar tot en met 2013).

Ruimtelijke kerngegevens 
(vanaf 2016 prognose)

2013

2014

2015

2016

2017

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.369

8.369

8.375

8.375

10.146

% binnenwater

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

7,3%.

% Functiemenging*

58,0%

57,3%

57,4%

57,4%

-.

Lengte van de wegen (km)

597

603

607

607

607.

* Functiemenging: weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (beschikbaar tot en met 2016).

Woningvoorraad (vanaf 2016 prognose)

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal woningen

93.652

98.628

99.940

101.411

103.300

% huurwoningen

45%

47%

49%

49%

52%

% koopwoningen

55%

53%

51%

51%

48%

Gemiddelde WOZ-waarde (€)

 198.128

186.122

179.085

181.325

182.500

Financieel (in €)

2014
(rekening)

2015
(rekening)

2016
(actueel)

2017
(begroting)

Totaal lasten

854.483.00

1.112.819.000

986.976.000

940.166.829 

Rekeningresultaat

3.410.000

36.049.000

-

-

Omvang algemene egalisatiereserve (AER)

36.242.000

34.307.000

37.611.000

31.300.000 

Ratio weerstandsvermogen

0,87

0,95

0,87

0,97

Inkomsten gemeentefonds

283.900.000

439.296.000

443.556.000

437.476.000 

Opbrengst belastingen (totaal)

69.742.000

70.967.000

73.371.000

 75.333.000

Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB)

59.459.000

60.087.000

62.658.000

 63.872.000

Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB)

86.000

96.000

73.000

74.000

Opbrengst hondenbelasting

873.000

853.000

852.000

863.000

Opbrengst logiesbelasting

1.286.000

1.153.000

1.057.000

1.167.000 

Opbrengst precariobelasting

652.000

580.000

662.000

676.000 

Opbrengst parkeerbelasting

7.386.000

8.198.000

8.068.000

8.681.000