Begroting 2017

EMU-saldo

Berekening EMU-saldo
(bedragen x € 1.000)

 Mutatie 2016 

 Mutatie 2017 

 Mutatie 2018 

 Mutatie 2019 

 Mutatie 2020 

Activa

3. Financiële vaste activa

  -22.477

  -8.538

 -8.901

 -8.910

  -9.211

5. Uitzettingen < één jaar

6.657

-408

-4.245

  353

1.097

6. Liquide middelen

-1.007

-238

844

498

608

7. Overlopende activa

-4.893

1.178

-4.508

-249

3.411

Totaal mutatie activa

-21.720

 -8.006

 -16.810

-8.308

-5.311

Passiva

10. Vaste schulden > 1 jaar

76.916

31.041

 42.381

2.943

-28.522

11. Netto-vlottende schulden < 1 jaar

-47.466

10.843

-7.327

734

 2.540

12. Overlopende passiva

22.166

-12.676

-575

-293

1.216

Totaal mutatie passiva

 51.616

29.208

34.479

3.384

-24.766

EMU-saldo
(mutatie activa - mutatie passiva)

-73.336

-37.214

 -51.289

-11.692

19.455