Begroting 2017

Investerings- en financieringsstaat

In dit onderdeel geven wij een beeld van de voorgenomen investeringen in 2017 en de financiering daarvan. Daarbij is met de gemeenteraad afgesproken dat de kredieten voor de routine-investeringen op basis van dit overzicht bij de begroting worden toegekend. De overige investeringen worden met afzonderlijke voorstellen in de loop van het jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

Investeringen
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
01-01-2017

Bruto
investeringen

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2017

Immateriële vaste activa (totaal)

4.069

0

0

144

3.925

Bijdragen aan activa van derden

4.069

0

0

144

3.925

Materiële vaste activa (totaal)

 965.742

79.986

31.500

34.105

980.123

I. Investeringen met economisch nut

 46.694

 14.500

Waarvan routine investeringen

12.101

0

Waarvan beleidsmatige investeringen

34.593

14.500

II. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

 33.292

 17.000

Vlottende activa (totaal)

 89.938

 56.824

 46.495

 0

 100.266

Onderhanden werk inzake grondexploitaties

89.938

56.824

46.495

0

100.266

Financiële activa (totaal)

 460.315

 9.000

 17.538

 0

 451.777

Kapitaalverstrekkingen

22.673

9.000

0

0

31.673

Uitgezette leningen

437.642

0

17.538

0

420.104

Totaal activa

1.520.064

145.810

95.533

34.249

1.536.091

Financiering
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
01-01-2017

Bruto
investeringen

Verminderingen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2017

Reserves

192.153

17.820

31.192

178.781

Voorzieningen

22.899

4.791

4.220

23.469

Opgenomen geldleningen Treasury

1.266.244

75.707

34.717

1.307.234

Alsnog te financieren

26.607

26.607

Totaal financiering

1.481.296

124.924

70.129

0

1.536.091