Begroting 2017

Financiële knelpunten en ambities 2017

In dit onderdeel staan de knelpunten waarvoor aanvullende middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Het betreffen knelpunten die niet binnen bestaande budgetten opgelost kunnen worden of waar dit onwenselijke consequenties heeft. Deze knelpunten zijn uitgesplitst in financiële knelpunten waar reeds middelen voor zijn gereserveerd en nieuwe knelpunten en ambities 2017.