Begroting 2017

Begroting op taakveld

Taakvelden (bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

0.1 Bestuur

4.264

4.627

6.592

4.253

Lasten

4.280

4.643

6.608

4.269

Baten

-16

-16

-16

-16

0.10 Mutaties reserves

-13.372

-11.372

-7.896

20

Lasten

17.820

11.360

10.130

12.581

Baten

-31.192

-22.732

-18.026

-12.561

0.2 Burgerzaken

4.021

4.217

5.136

4.262

Lasten

8.784

8.843

9.409

8.391

Baten

-4.763

-4.626

-4.273

-4.129

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

0

0

0

Lasten

39

39

39

39

Baten

-39

-39

-39

-39

0.4 Overhead

95.186

97.714

95.026

96.107

Lasten

117.165

119.194

116.506

117.587

Baten

-21.979

-21.479

-21.479

-21.479

0.5 Treasury

-3.262

-847

-1.882

-1.433

Lasten

40.476

41.693

40.658

40.808

Baten

-43.738

-42.540

-42.540

-42.241

0.62 OZB- niet woningen

1.948

1.971

1.994

2.017

Lasten

2.008

2.031

2.054

2.077

Baten

-60

-60

-60

-60

0.63 Parkeerbelasting

-193

-194

-194

-195

Lasten

-90

-91

-91

-92

Baten

-103

-103

-103

-103

0.64 Belastingen Overig

-1.429

-4.678

-4.697

-4.872

Lasten

3.168

-83

-87

-255

Baten

-4.597

-4.595

-4.610

-4.617

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-437.476

-446.597

-453.042

-458.747

Baten

-437.476

-446.597

-453.042

-458.747

0.8 Overige baten en lasten

-2.887

1.149

3.105

2.961

Lasten

-2.034

2.556

4.512

4.368

Baten

-2.034

-1.407

-1.407

-1.407

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

15.523

15.500

15.742

15.979

Lasten

17.376

17.353

17.595

17.832

Baten

-1.853

-1.853

-1.853

-1.853

1.2 Openbare orde en Veiligheid

3.842

3.817

3.815

3.828

Lasten

5.464

5.455

5.453

5.466

Baten

-1.622

-1.638

-1.638

-1.638

2.1 Verkeer en vervoer

14.062

13.708

13.708

13.708

Lasten

16.025

15.671

15.671

15.671

Baten

-1.963

-1.963

-1.963

-1.963

2.2 Parkeren

-3.387

-2.229

-595

-1.088

Lasten

13.502

13.502

15.136

14.643

Baten

-16.889

-15.731

-15.731

-15.731

2.3 Recreatieve Havens

43

43

43

43

Lasten

100

100

100

100

Baten

-57

-57

-57

-57

2.4 Economische Havens en waterwegen

685

685

685

685

Lasten

844

844

844

844

Baten

-159

-159

-159

-159

2.5 Openbaar vervoer

1.909

2.209

2.209

2.209

Lasten

1.909

2.209

2.209

2.209

3.1 Economische ontwikkeling

646

646

646

646

Lasten

1.146

1.146

1.146

1.146

Baten

-500

-500

-500

-500

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.079

17.034

17.093

17.168

Lasten

20.835

20.626

20.685

20.760

Baten

-10.756

-3.592

-3.592

-3.592

3.3 Bedrijfsloket en regelingen

-182

-182

-182

-182

Lasten

599

599

599

599

Baten

-781

-781

-781

-781

3.4 Economische promotie

4.242

3.612

3.612

3.612

Lasten

4.413

3.783

3.783

3.783

Baten

-171

-171

-171

-171

4.2 Onderwijshuisvesting

13.851

13.826

13.782

13.752

Lasten

15.429

15.387

15.343

15.313

Baten

-1.578

-1.561

-1.561

-1.561

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

30.136

30.359

30.712

31.125

Lasten

32.818

33.042

33.395

33.808

Baten

-2.682

-2.682

-2.682

-2.682

5.2 Sportaccommodaties

11.682

11.796

11.913

12.048

Lasten

18.292

18.406

18.522

18.657

Baten

-6.610

-6.610

-6.610

-6.610

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.884

5.585

5.589

5.677

Lasten

13.767

14.468

14.472

14.560

Baten

-8.884

-8.884

-8.884

-8.884

5.4 Musea

259

259

259

259

Lasten

1.262

1.262

1.262

1.262

Baten

-1.003

-1.003

-1.003

-1.003

5.5 Cultureel erfgoed

802

802

802

802

Lasten

822

822

822

822

Baten

-20

-20

-20

-20

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

15.324

15.324

15.324

15.324

Lasten

17.068

17.068

17.068

17.068

Baten

-1.744

-1.744

-1.744

-1.744

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

15.292

14.827

14.864

14.892

Lasten

18.937

19.472

19.507

19.534

Baten

-3.645

-4.645

-4.643

-4.642

6.3 Inkomensregelingen

25.088

24.649

25.055

25.654

Lasten

187.018

186.578

186.984

187.583

Baten

-161.929

-161.928

-161.928

-161.928

6.4 Begeleide participatie

45.499

44.010

43.057

41.923

Lasten

60.918

59.248

58.196

56.962

Baten

-15.419

-15.239

-15.139

-15.039

6.5 Arbeidsparticipatie

254

254

254

254

Lasten

260

260

260

260

Baten

-6

-6

-6

-6

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+

162.437

159.503

159.554

159.036

Lasten

168.863

167.079

166.230

165.112

Baten

-6.426

-7.576

-6.676

-6.076

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4.186

4.303

4.419

4.532

Lasten

21.648

21.765

21.881

21.994

Baten

-17.462

-17.462

-17.462

-17.462

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

3.761

3.761

3.761

3.761

Lasten

3.782

3.782

3.782

3.782

Baten

-21

-21

-21

-21

7.1 Volksgezondheid

20.015

18.992

18.878

19.020

Lasten

38.905

37.881

37.767

37.909

Baten

-18.889

-18.889

-18.889

-18.889

7.2 Riolering

1.640

1.770

1.770

1.770

Lasten

17.847

17.377

17.377

17.377

Baten

-16.208

-15.608

-15.608

-15.608

7.3 Afval

-6.339

-6.339

-6.339

-6.339

Lasten

29.054

29.054

29.054

29.054

Baten

-35.393

-35.393

-35.393

-35.393

7.4 Milieubeheer

8.910

9.888

11.153

12.595

Lasten

14.336

15.271

16.536

17.978

Baten

-5.426

-5.383

-5.383

-5.383

7.5 Begraafplaatsen

543

543

543

543

Lasten

1.928

1.928

1.928

1.928

Baten

-1.385

-1.385

-1.385

-1.385

8.1 Ruimtelijke Ordening

1.464

1.464

1.464

1.464

Lasten

1.505

1.505

1.505

1.505

Baten

-41

-41

-41

-41

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

2.493

1.493

1.493

1.493

Lasten

2.813

1.813

1.813

1.813

Baten

-320

-320

-320

-320

8.3 Wonen en bouwen

4.923

4.806

4.806

4.806

Lasten

13.002

12.552

12.552

12.552

Baten

-8.078

-7.745

-7.745

-7.745

0.61 OZB woningen

-61.365

-62.708

-64.030

-65.371

Lasten

2.703

2.736

2.769

2.804

Baten

-64.068

-65.444

-66.799

-68.175

Eindtotaal

0

0

0

0