Begroting 2017

5.1.1 Faciliteren verenigingen: accommodaties

We zetten in op voldoende, kwalitatieve, over de stad verspreide, betaalbare sportaccommodaties. We zorgen dat sporten betaalbaar blijft via ons tarievenstelsel. We hebben  gymlokalen, sporthallen, sportvelden, zwembaden, een atletiekbaan en een ijsbaan.

We meten elk jaar de klanttevredenheid van de individuele gebruikers van de zwembaden en het sportcentrum Kardinge. De gebruikers van de sportparken bevragen we elke drie jaar, net als de gebruikers van de sporthallen (2015, 2018, ...) en gymlokalen (2016, 2019, ...).

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Begroting
 2016

Beoogd

 2017

Aantal bezoekers Kardinge (ijs)

130.000

120.000

120.000

120.000

Aantal bezoekers zwembaden (inclusief Kardinge)

490.000

480.000

480.000

480.000

Klanttevredenheid individuele gebruikers zwembaden en Kardinge

          7

    7

     7

  7

Klanttevredenheid gebruikers sportparken

          7

-

-

  7

Klanttevredenheid gebruikers sporthallen

-

7

-

-

Klanttevredenheid gebruikers gymlokalen

-

-

7

-

Bezettingsgraad gymlokalen

-

-

-

51%

Bezettingsgraad sporthallen

-

-

-

55%

Hoe staan we ervoor?

De kwaliteit van de accommodaties is voldoende tot goed. De gebruikers zijn tevreden over de dienstverlening, maar minder over onderhoud en hygiëne. Er zijn enkele knelpunten in de beschikbare capaciteit van sporthallen en sommige sportparken. Het Mulierrapport 2016 heeft dit in beeld gebracht.

Wat willen we bereiken in 2017?

We willen minimaal een 7 scoren bij de klanttevredenheidsonderzoeken. In 2017 worden alle sportaccommodaties online verhuurd. In goed overleg met de Sportkoepel willen we komen tot een gelijk speelveld voor de buitensporten.
Dat houdt in dat we voor elke vereniging duidelijkheid hebben over eigendom en lasten en baten. Waar mogelijk gaan we de kosten van bijvoorbeeld gas, elektriciteit en onroerendzaakbelasting in rekening brengen en specifieke onkosten vergoeden.

We gaan in 2017 de mogelijkheid uitbreiden om online accommodaties te huren. In 2017 zal het cofinancieringsfonds volop in werking zijn. Daarmee kunnen we extra investeren in sportaccommodaties, bovenop het geld dat er is voor regulier onderhoud en vervanging. Het fonds biedt ook de mogelijkheid een aanvullende bijdrage te geven voor particuliere initiatieven. Dit bevordert het initiatief van sportverenigingen.

Op grond van de nieuwe regeling Garantstelling leningen breedtesport (2016) gaan we samen met de stichting Waarborgfonds voor de sport garant staan als een vereniging bij een bank een lening wil afsluiten voor verbouw of nieuwbouw van club- of kleedaccommodatie. De bouw van sportcentrum Europapark zal in 2017 beginnen. Samen met het Noorderpoortcollege bouwen we een sporthal met een topsportaccommodatie voor turnen en buitensportvoorzieningen. Bij sportpark Corpus Den Hoorn start de bouw van het Topsportzorgcentrum. FC Groningen is opdrachtgever.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Het cofinancieringsfonds gebruiken om extra te investeren in onze accommodaties en bij te dragen aan investeringen door sportverenigingen;
  • Afspraken maken met verenigingen over co-creatie en zelfwerkzaamheid;
  • Garant staan voor leningen die verenigingen aangaan voor de (ver)bouw van club- of kleedaccommodatie;
  • Eigendomssituaties op de sportparken in beeld brengen; voor verenigingen die dat willen, creëren we de mogelijkheid van Recht van Opstal op het clubgebouw;
  •  Creëren van een gelijk speelveld op de sportparken;
  • Uitvoeren van het investering- en onderhoudsprogramma 2017;
  • Pilot online verhuren uitbreiden tot alle sportaccommodaties;
  •  Mogelijkheid onderzoeken van verlaging van de lasten door het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, onder andere door de verlichting op de sportparken te vervangen door led-verlichting.