Begroting 2017

Onderwijs

Het verzorgen van onderwijs is in Nederland primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Als gemeente faciliteren we het onderwijs en hebben we een aantal wettelijke taken rondom het onderwijs: zorgen voor huisvesting, leerlingenvervoer en toezien op naleving van de leerplicht.

De gemeente Groningen stelt zich ten doel in het onderwijs iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden; achterstanden proberen we te voorkomen. Samen met de schoolbesturen werken we aan onderwijs dat goed op elkaar aansluit, dat  aansluit bij de leerlingen en tegemoetkomt aan de vraag op de arbeidsmarkt. Om kinderen en jongeren optimaal uit te dagen zich te ontwikkelen en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Betere kansen creëren we ook door onderwijs te verbinden met andere maatschappelijke activiteiten en voorzieningen. In Groningen doen we dat vooral op de Vensterscholen.

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Doelstelling & relevante beleidsnota's

We willen dat Groningen een stad is waar:

  • kinderen, jongeren en volwassenen optimale kansen krijgen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen;
  • alle kinderen en jongeren naar school gaan en hun schooltijd afronden met een diploma.

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s:

Kansen voor jonge kinderen (2009)

Bestuursafspraken VVE (2012)

Ambitiedocument Vensterscholen (2013)

Groninger Onderwijspact (2013)

Notitie afstemmingsoverleg Gemeenten-Onderwijs (2013)

Integraal Huisvestingsplan 2016-2019 'Een stevige basis' (2015)

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Groningen (2014)Lokaal educatieve agenda (2014)

Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie (2014)

Verordening leerlingenvervoer gemeente Groningen 2014 (2013)