Begroting 2017

5.2: Jeugd in Beweging en Ruim Baan voor Talent

Inleiding

We willen dat kinderen voldoende mogelijkheden hebben om te sporten en brengen bij jonge Stadjers een breed scala van sporten onder de aandacht. Daarnaast zetten we sporten en bewegen in als middel voor de gezonde ontwikkeling van Stadjers en een actieve deelname aan de maatschappij. Dat doen we samen met de sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties. We willen dat talentvolle sporters zich in Groningen kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden we hen, samen met scholen en sportbonden, extra faciliteiten.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

De voortgang van dit beleidsveld wordt gemeten aan de hand van de onderstaande indicatoren. In het kader van het meerjarenprogramma Sport gaan we in 2017 deze indicator voor het eerst meten. In de begroting 2018 nemen we hiervan de resultaten op.

Effectindicator(en)

Behaald
 2014

Behaald
 2015

Beoogd
 2016

Beoogd
 2017

% jongeren < 18 jaar dat aan sport/ lichaamsbeweging doet

-

-

-

65 tot 70 %

% Stadjers ≥ 18 jaar dat aan sport/ lichaamsbeweging doet

-

-

-

60 tot 65 %

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke effectindicator(en)

 2013

2014

2015

2016

% niet-sporters

-

48,4%

-

-