Begroting 2017

Duurzaamheid

“Duurzaamheid is een uitgangspunt in alles wat we doen”, schreven we in ons coalitieakkoord. Daarom geven we duurzaamheid een prominente rol in ons beleid.

In 2035 zijn we een energieneutrale stad. Dat is de opgave waaraan we ons committeren. Door middel van een routekaart hebben we zicht op de grootscheepse maatschappelijke veranderingen die daarvoor nodig zijn in de komende decennia en werken we samen met een groot aantal maatschappelijke partners. We hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in onderzoek met het energietransitiemodel en hebben daarmee nu een basis om tot versnelling en opschaling te komen. Het meest zichtbare grote project – geothermie en het bijbehorende warmtenet – is van start gegaan. We schalen tegelijk diverse zaken op, zoals het energieloket, zonneparken en windenergie.

In het eerste deel van deze paragraaf lichten we toe hoe we daar in 2017, via meerdere sporen, aan verder werken. Het tweede deel van deze paragraaf benoemt hoe duurzaamheid op verschillende vlakken in ons regulier beleid een rol speelt. De borging van duurzaamheid geschiedt nu door zelfsturing. De prestatie-indicatoren uit de programma’s verkeer, wonen, beheer en onderhoud openbare ruimte en bedrijfsvoering geven hier inzicht in.