Begroting 2017

Welzijn, gezondheid en zorg

Een prettige leefomgeving voor jong en oud, voor zowel een 8 of 88 jarige, werkt positief op ons welzijn en onze gezondheid. Vanuit dit gegeven is ons algemene gezondheidsbeleid en onze inzet op positief en gezond opgroeien, ‘healthy aging’ cruciaal voor onze preventieve aanpak. We leggen hierin ook de verbinding met ruimte. Zie hier ook de Programma 5: Sport en bewegen en Programma 9: Onderhoud & beheer openbare ruimte.

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Doelstelling & relevante beleidsnota's

We willen dat Groningen een stad is:

  • waar iedereen zich prettig en geborgen voelt en zo lang mogelijk actief aan de samenleving kan blijven meedoen. Ook als ouderdom, beperkingen of ziekte dat lastiger maken;
  • waar mensen zo lang mogelijk gezond blijven en waar dat nodig is kunnen rekenen op adequate (aanvullende) zorg en ondersteuning;
  • waar niemand vanwege herkomst, geaardheid of welke reden dan ook wordt buitengesloten;
  • waar jongeren veilig en gezond opgroeien;
  • waar we de vernieuwingen in het sociaal domein in samenwerking met maatschappelijke partners vlot tot stand brengen zonder dat er mensen buiten de boot vallen.

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s

Samen Sterk in Stad (2012-2015)

Meedoen maakt het verschil (maatschappelijke participatie) 2014

Samen Gezond in Stad 2012-2015

Uitvoeringsnota zelforganisaties 2011-2014

Nota regionaal kompas 'Actief onder Dak' (2014-2017)

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling (2014)

Regionaal Transitiearrangement Groningen (2013)

(Re)-visie zicht op werk & participatie in Stad (2012)

Nota Maatschappelijke stages 2012-2015

Stad om te groeien, kadernota integraal jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Beleidsplan / Uitvoeringsplan Vernieuwing Sociaal Domein gemeente Groningen 2014/2015

Groningen voor elkaar, visie en uitgangspunten voor de uitvoering van de decentralisaties en "Jeugd ieders zorg!" (2012)

Contouren jeugdstelsel Groningen 2015-2018 (2014)

Meerjarenprogramma 'Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat' (2015)

Notitie afstemmingsoverleg Gemeenten-Onderwijs (2013)

Meerjarenprogramma 'Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat' (2015)