Begroting 2017

Begroting op deelprogramma

Begroting op deelprogramma (bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

01 Werk en inkomen

72.153

70.224

69.677

69.142

01.1 Werk en activering

47.361

45.872

44.919

43.785

Lasten

62.859

61.189

60.137

58.903

Baten

-15.498

-15.317

-15.217

-15.118

01.2 Inkomen en armoede bestrijding

24.792

24.352

24.758

25.357

Lasten

186.901

186.460

186.866

187.465

Baten

-162.109

-162.108

-162.108

-162.108

02 Economie en werkgelegenheid

12.331

18.266

18.330

18.405

02.1 Groningen Kennisstad

1.482

1.482

1.482

1.482

Lasten

1.988

1.988

1.988

1.988

Baten

-506

-506

-506

-506

02.2 Aantrekkelijke stad

2.021

2.021

2.021

2.021

Lasten

3.018

3.018

3.018

3.018

Baten

-997

-997

-997

-997

02.3 Bedrijvige stad

855

855

855

855

Lasten

889

889

889

889

Baten

-34

-34

-34

-34

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

7.973

13.908

13.972

14.047

Lasten

21.690

20.516

20.575

20.650

Baten

-13.717

-6.608

-6.603

-6.603

03 Onderwijs

18.885

19.262

19.724

20.260

03.1 Onderwijskansen

17.098

17.475

17.937

18.473

Lasten

22.696

23.056

23.518

24.054

Baten

-5.599

-5.582

-5.582

-5.582

03.2 Voorkomen schooluitval

1.787

1.787

1.787

1.787

Lasten

2.422

2.422

2.422

2.422

Baten

-635

-635

-635

-635

04 Welzijn, gezondheid en zorg

204.190

200.806

201.040

202.458

04.1 Sociaal klimaat

26.183

23.609

24.806

25.700

Lasten

58.997

58.974

59.471

59.760

Baten

-32.814

-35.364

-34.664

-34.059

04.2 Passende ondersteuning en zorg

178.007

177.197

176.234

176.758

Lasten

196.071

190.710

189.547

190.071

Baten

-18.064

-13.514

-13.314

-13.314

05 Sport en bewegen

14.429

14.569

14.712

14.873

05.1 Sportieve infrastructuur

13.174

13.288

13.405

13.540

Lasten

19.884

19.998

20.113

20.246

Baten

-6.710

-6.710

-6.708

-6.707

05.2 Deelname aan sport

1.255

1.281

1.307

1.333

Lasten

1.453

1.479

1.505

1.531

Baten

-198

-198

-198

-198

06 Cultuur

28.515

29.514

29.835

30.236

06.1 Culturele infrastructuur

13.377

14.358

14.642

15.010

Lasten

25.749

26.730

27.014

27.382

Baten

-12.373

-12.373

-12.373

-12.373

06.2 Deelname aan cultuur

15.139

15.156

15.193

15.226

Lasten

15.139

15.156

15.193

15.226

07 Verkeer

8.616

7.036

7.036

7.036

07.1 Fiets

1.462

1.462

1.462

1.462

Lasten

1.462

1.462

1.462

1.462

07.2 Openbaar vervoer

1.909

2.209

2.209

2.209

Lasten

1.909

2.209

2.209

2.209

07.3 Auto

-795

-795

-795

-795

Lasten

400

400

400

400

Baten

-1.195

-1.195

-1.195

-1.195

07.4 Parkeren

-2.546

-2.546

-2.546

-2.546

Lasten

14.343

13.185

14.819

14.326

Baten

-16.889

-15.731

-17.365

-16.872

07.5 Verkeersveiligheid

210

210

210

210

Lasten

210

210

210

210

07.6 Overig verkeer

8.378

6.498

6.498

6.498

Lasten

10.277

8.397

8.397

8.397

Baten

-1901

-1.902

-1.902

-1.902

08 Wonen

8.313

7.313

7.313

7.313

08.1 Gezinnen

2.419

2.633

2.633

2.633

Lasten

2.783

2.783

2.783

2.783

Baten

-364

-150

-150

-150

08.2 Jongerenhuisvesting

539

539

539

539

Lasten

623

623

623

623

Baten

-84

-84

-84

-84

08.3 Wonen en zorg

0

0

0

0

Lasten

31

31

31

31

Baten

-31

-31

-31

-31

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

2.692

2.692

2.692

2.692

Lasten

2.980

2.980

2.980

2.980

Baten

-288

-288

-288

-288

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh

198

198

198

198

Lasten

200

200

200

200

Baten

-2

-2

-2

-2

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

802

802

802

802

Lasten

802

802

802

802

08.7 Overig wonen

1.662

449

449

449

Lasten

10.698

8.915

8.915

8.915

Baten

-9.035

-8.466

-8.466

-8.466

09 Onderh & Beheer Openb Ruimte

24.878

25.893

27.158

28.600

09.1 Kwaliteit leefomgeving

31.226

32.241

33.506

34.948

Lasten

54.136

54.508

55.773

57.215

Baten

-22.910

-22.267

-22.267

-22.267

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

-6.348

-6.348

-6.348

-6.348

Lasten

28.750

28.750

28.750

28.750

Baten

-35.098

-35.098

-35.098

-35.098

10 Veiligheid

19.467

19.470

19.710

19.960

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

3.266

3.291

3.289

3.302

Lasten

5.100

5.141

5.139

5.152

Baten

-1.835

-1.850

-1.850

-1.850

10.2 Jeugd en veiligheid

240

240

240

240

Lasten

240

240

240

240

10.3 Integriteit en veiligheid

439

439

439

439

Lasten

907

907

907

907

Baten

-468

-468

-468

-468

10.4 Fysieke veiligheid

15.523

15.500

15.742

15.979

Lasten

17.376

17.353

17.595

17.832

Baten

-1.853

-1.853

-1.853

-1.853

11 Stadhuis en stadjer

7.541

4.506

4.924

4.937

11.1 Publieke dienstverlening

7.486

4.451

4.869

4.882

Lasten

14.498

11.326

11.908

10.742

Baten

-7.012

-6.875

-7.039

-5.860

11.2 Communicatie met de burger

55

55

55

55

Lasten

55

55

55

55

12 College en raad

-8.943

-2.094

6.809

8.569

12.1 College en Raad

-10.243

-2.894

6.009

7.769

Lasten

6.981

10.545

12.596

10.424

Baten

-17.224

-13.439

-6.587

-2.655

12.2 Gebiedsgericht werken

1.300

800

800

800

Lasten

1.595

965

965

965

Baten

-295

-165

-165

-165

13 Alg. inkomsten en post onvoorz

-505.251

-513.169

-521.983

-528.585

13.1 Algemene inkomsten en post onv

-505.251

-513.169

-521.983

-528.585

Lasten

42.688

43.440

42.441

42.628

Baten

-547.939

-556.609

-564.424

-571.213

14 Algemene ondersteuning

94.874

97.403

94.715

95.796

14.1 Algemene ondersteuning

94.874

98.403

95.715

96.796

Lasten

119.186

122.215

119.527

120.608

Baten

-24.312

-23.812

-23.812

-23.812

Eindtotaal

0

0

0

0

Baten en lasten totaal

2017

2018

2019

2020

Lasten totaal

957.986.829

950.228.382

951.982.739.

952.462.095

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)

940.166.829

938.868.382

941.852.739

939.881.095

Baten totaal

957.986.829

950.228.382

951.982.739

952.462.095

Baten totaal (exclusief reserve mutaties)

926.794.829

927.496.832

933.956.739

939.901.095