Begroting 2017

Kapitaallasten

Soort kapitaallast  
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
1-1-2017

Vermeerderingen
2017

Verminderingen
2017

Afschrijvingen
2017

Boekwaarde
31-12-2017

Toegerekende
rente

Totale kapitaallasten

Immateriële vaste Activa

Bijdragen aan activa van derden

4.069

0

0

144

3.925

96

144

Materiële vaste Activa

965.742

79.986

31.500

34.105

980.123

23.905

58.010

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

22.673

9.000

0

31.673

453

453

Uitgezette leningen

437.642

0

17.538

420.104

16.282

16.282

Totaal

1.430.126

88.986

49.038

34.249

1.435.825

40.640

74.889