Begroting 2017

Integraal gebiedsgericht werken

Het gebiedsgericht werken is één van de pijlers onder ons Coalitie Akkoord. We merken dat we steeds beter in staat zijn om op basis van gelijkwaardigheid samen te werken met Stadjers en partijen in Stad: wijk- en buurt specifiek, meer vanuit de burger, flexibel en waar mogelijk integraal. Daar hebben de wijkwethouders en de gebiedsteams (evenals de WIJ-teams) aan bijgedragen. In aansluiting hierop experimenteren we in overleg met uw raad met nieuwe vormen van zeggenschap vanuit de wijk. Activiteiten elders in deze begroting die passen bij deze aanpak hebben we gemarkeerd met .

Met het gebiedsgerichte werken willen we passende gebiedsprogramma’s uitwerken, in goed overleg met alle betrokkenen. We baseren daartoe ons beleid met name op de kracht en potentie van het gebied, op de zich aandienende initiatieven vanuit zowel de wijk als de markt. Daar waar initiatief ontbreekt, zullen we aanvullend beleid (moeten) formuleren. Een “ongedeelde, inclusieve stad” blijft ons streven. We hechten daartoe een onverminderd groot belang aan een stad waar iedereen, die wil, kan meedoen. Dat houdt een samenleving in evenwicht en bevordert de samenhang en de tolerantie. Daarom zetten we ons in om de twee gezichten van de stad met elkaar te verbinden. We gaan daarbij uit van eigen kracht en ook van samenredzaamheid.

Deze paragraaf kent een algemeen en een gebied-specifiek deel. In het algemene deel gaan we in op het totaalbeeld van de stad en de prioriteiten die we aan specifieke stadsdelen en wijken willen toekennen. Ook beschrijven we een aantal stadsbrede budgetten, voor de specifieke thematische opgaven. Per stadsdeel benoemen we specifieke wijkopgaven en formuleren het daarop geënte gebiedsprogramma zoals we dat in overleg met de wijk en de daar aanwezige partijen hebben opgesteld. We onderscheiden vijf deelgebieden (stadsdelen): Centrum, Oude Wijken, Zuid, Oost en West. De financiële grondslag voor deze paragraaf is terug te vinden in Programma 12 College en Raad.