Begroting 2017

Overzicht uitgezette langlopende leningen

Omschrijving (x € 1.000)

Boekwaarde
1-1-2017

Op te nemen

Aflossing

Boekwaarde 31-12-2017

Rente 

Rente en aflossing

Gemeentelijke woningbouw (tot 1985)

2.206

0

131

2.075

158

289

Gemeentelijke woningbouw (na 1985)

124.590

0

16.278

108.312

4.609

20.887

Martiniplaza BV

11.961

0

498

11.463

273

771

Euroborg NV

15.406

0

498

14.908

782

1.280

Bejaardenhuizen (Patrimonium & Huismeesters)

1.130

0

51

1.079

54

105

Grunneger Power

200

0

7

193

8

15

Zwembad Hoogkerk

51

0

25

26

2

27

Multifunctioneel Centrum Engelbert

284

0

36

248

11

47

Monumentenfonds

1.000

0

0

1.000

47

47

Groninger Museum

441

0

45

396

24

69

Meerstad

275.000

0

0

275.000

10.289

10.289

Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen

700

0

100

600

15

115

Onderwijshuisvesting, Sport/Welzijn, Kunst en Cultuur

348

0

54

294

10

64

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

10.777

800

1.000

10.577

0

1.000

Totaal

444.094

800

18.723

426.171

16.282

35.005