Begroting 2017

Financiële gegevens verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam ‘Eems Dollard Regio’ te Leer (Bondsrepubliek Duitsland)

 • Het openbaar belang is gediend bij de doelstelling gericht op het realiseren en bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking, op zowel regionaal als plaatselijk niveau, in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland;
 • Financieel belang: de gemeente Groningen betaalt jaarlijks een bijdrage op basis van haar inwonertal. In 2014 was dat € 12.500;
 • Eigen vermogen per 1 januari 2016  € 385.000;
 • Vreemd vermogen per 1 januari 2016 € 2.760.000;                        
 • Er is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn.

Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Rengers te Groningen

 • De gemeenschappelijke regeling Rengers is in 1994 samen met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer opgericht met als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid rond het stedelijk knooppunt Groningen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardige en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijvenpark Rengers (gelegen bij Hoogezand);
 • De gemeente Groningen is voor 1/3 deel risicodragend. De gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer zijn ieder voor 1/3 deel risicodragend;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 0  per 31 december 2017 € 0;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 3,3 miljoen en per 31 december 2017
  € 3 miljoen;
 • Het begroot resultaat over 2017 bedraagt € 0;
 • Rengers bestaat uit een viertal fasen. Fase 1 en 2 zijn afgewikkeld. Het verwachte resultaat van het totale project, op eindwaarde per 31 december 2036, bedraagt € 6,8 miljoen positief.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen te Veendam

 • De Omgevingsdienst Groningen is ingesteld om vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het omgevingsdomein voor de deelnemers te gaan uitvoeren, waarmee de deelnemers de kwaliteit van de uitvoering van deze taken willen verbeteren;
 • Financieel belang: de deelnemersbijdrage in 2017 gezamenlijk met de gemeente Ten Boer bedraagt € 772.000;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 €  2,1 miljoen en per 31 december 2017 € 1,8 miljoen;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 2,8 miljoen en per 31 december 2017 € 2,6 miljoen;
 • Het begroot resultaat over 2017 bedraagt € 0.

Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Beschermd Wonen te Groningen.

 • Het doel van de Centrumregeling Beschermd Wonen is de taken en bevoegdheden van de regiogemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2015 op het gebied van beschermd wonen, de inloop gemeentelijke gezondheidszorg (GGZ) en de begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door mandaat en volmacht op te dragen aan de centrumgemeente Groningen. Hierdoor wordt beoogd:
  • het behalen van schaalvoordelen;
  • het stimuleren van de samenwerking tussen de deelnemers;
  • de beheersing van middelen en eventuele besparingen of aanvullende kosten;
  • de verevening van de risico’s.
 • Financieel belang: De gemeente Groningen ontvangt als centrumgemeente gelden (geoormerkte middelen voor Beschermd wonen en Opvang) als onderdeel van de Integratie Uitkering Sociaal Domein. Het budget is niet onderverdeeld naar de deelnemende gemeenten;

Het meerjarenbeeld is als volgt:

 (bedragen x 1.000 )

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beschermd wonen

55.380

58.264

58.346

60.149

61.518

61.516

Maatschappelijke opvang

18.703

18.422

18.131

18.131

18.131

18.131

Vrouwenopvang

4.423

4.305

4.212

3.642

3.642

3.642

Totaal

78.506

80.991

80.689

81.922

83.291

83.289

 • Financieel resultaat en vermogen: met betrekking tot de bestemming van het financieel resultaat zijn er verschillende opties mogelijk. Deze opties worden in 2016 nader onderzocht. Vervolgens zal het Bestuurlijk OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) op basis van een advies naar aanleiding van dit onderzoek een besluit nemen over de verwerking van het financieel resultaat. Dit financiële resultaat kan vanwege de planning van de Sociale Verzekeringsbank met betrekking tot de Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) naar verwachting pas definitief worden vastgesteld in juli 2016. Derhalve is het voorlopige resultaat op de centrumregeling Beschermd Wonen in de balans over 2015 opgenomen en nog niet verwerkt in de exploitatie. Er is geen vreemd en eigen vermogen.

Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen te Groningen

 • Het openbaar belang betreft de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het (doen) organiseren van zorg aan de bevolking;
 • Het financieel belang bestaat uit een aantal onderdelen. Ten eerste worden de taken voor de uitvoering van de publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door GGD Groningen, onderdeel van de gemeente Groningen zelf. Ook de taken voor de RIGG en een deel van het jeugdzorg-domein (de 'Toegang') worden door personeel van de gemeente Groningen uitgevoerd. Daarnaast worden er middelen verstrekt in de vorm van een gemeentelijke bijdrage van bijna € 5,4 miljoen en een lening voor de financiering van een Mobiele Röntgen Unit ad € 1 miljoen. Jaarlijks wordt hierop € 100.000  afgelost. Per 31 december 2015 staat van deze lening nog € 0,8 miljoen open;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 1,9 miljoen;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 12,2 miljoen;
 • Het begroot resultaat over 2016 is € 300.000 negatief (bron Zomerbrief 2016).

Gemeenschappelijke regeling Meerstad te Slochteren

 • Het openbaar belang van de gemeenschappelijke regeling Meerstad (GRM) is het nemen van besluiten over de beleidskaders voor het ontwikkelen van publieke voorzieningen in Meerstad. De GRM werd ingesteld per 1 juli 2009, maar heeft geen publiekrechtelijke bevoegdheden meer. Het functioneert nu als politiek en bestuurlijk platform voor Meerstad. De bestuursstructuur is van GRM is gewijzigd naar een lichtere vorm. Een vereenvoudiging was gewenst aangezien de taken en bevoegdheden zijn afgenomen door de aanpassing van de regeling in 2011;
 • Financieel belang: de totale bijdrage van de gemeenten Slochteren en Groningen was voor 2016 begroot op € 195.000. Het aandeel hierin van Groningen is ruim 35% (€ 68.000);
 • Het gerealiseerd resultaat over 2015 bedraagt € 102.000. Dit resultaat zal naar rato van de betaalde bijdrage aan beide gemeenten worden terugbetaald. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit nihil is;
 • De gemeenschappelijke regeling wordt in 2017 opgeheven en vervangen door een bestuursovereenkomst met de gemeente Slochteren.

Gemeenschappelijke regeling Groninger Archieven te Groningen

 • Het openbaar belang is dat de wettelijke taken met betrekking tot de Archiefwet, alsmede de dienstverlening op het gebied van historische informatie over Stad en Lande op orde zijn;
 • Financieel belang: de bijdrage in 2014 bedroeg € 2,1 miljoen. De begrote bijdrage over 2015 was eveneens € 2,1 miljoen;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 433.000 en per 31 december 2017 € 416.000;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 691.000 en per 31 december 2017 € 606.000;
 • Het begroot resultaat over 2017 is € 18.000 negatief.

Gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe te Assen

 • Het openbaar belang van het OV-bureau is het vormgeven van het openbaar vervoer en het aansturen van de vervoerders in het openbaar vervoer;
 • De jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het OV-bureau is € 165.000. De gemeente is wel voor 21% risicodragend in het OV-bureau. De provincies Groningen en Drenthe zijn dit voor respectievelijk 44% en 35%;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 bedraagt € 0  en per 31 december 2017 € 0.
 • In 2017 is sprake van een positief exploitatiesaldo van € 2,2 miljoen;
 • Het vreemd vermogen bedroeg per 31 december 2015 € 15,7 miljoen. Het vreemd vermogen bestaat naast een langlopende lening van € 1 miljoen, vooral uit kortlopende schulden, zoals een kasgeldlening en vooruit ontvangen Brede Doeluitkering (BDU). De post vooruit ontvangen BDU is onderdeel van de weerstandscapaciteit van het OV-bureau. Eind 2015 is deze post € 7,9 miljoen;
 • De weerstandscapaciteit van het OV-bureau  bedraagt eind 2017 € 14,7 miljoen.

Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde te Haren

 • Het openbaar belang betreft de behartiging van de belangen van recreatie, natuurbescherming en landschapsverzorging van het Paterswoldsemeer, het Hoornsemeer, de Hoornseplas en de omliggende recreatie- en natuurgebieden;
 • De gemeente Groningen participeert samen met de gemeenten Haren en Tynaarlo in deze gemeenschappelijke regeling;
 • De gemeente Groningen draagt 69,8 % (€ 428.920) bij in het nadelig saldo. De gemeenten Haren en Tynaarlo dragen respectievelijk 14,5% en 15,7% bij in het nadelig saldo;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 673.000 en per 31 december 2017 € 673.000;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 1,408 miljoen en per 31 december 2017 € 1,330 miljoen;
 • Het begroot resultaat over 2017 is nihil.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (GHOR) te Groningen

 • De Veiligheidsregio Groningen stelt zich ten doel om uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen: brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, bevolkingszorg en melding, alarmering en coördinatie ambulancezorg en brandweer;
 • Financieel belang: aansprakelijkheid indien de Veiligheidsregio Groningen niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De geraamde gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio bedroeg in 2015 ruim € 14,46 miljoen. Over de jaren 2014 en 2015 is in totaal een bedrag van
  € 636.000 van de bijdrage als gevolg van (verwachte) positieve resultaten teruggegeven aan de gemeente Groningen. De bijdragen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, de GHOR en de Gemeentelijke Kolom Groningen zijn bepaald aan de hand van het aantal inwoners van de gemeente. Voor de bijdrage voor brandweerzorg wordt een verdeelsleutel gebruikt die deels is gebaseerd op de (oude) bijdrage in 2014 en deels gebaseerd is op het fictief aandeel brandweerzorg in het gemeentefonds. Met ingang van 2018 wordt alleen de verdeelsleutel gebruikt die is gebaseerd op het fictieve aandeel brandweerzorg in het gemeentefonds;
 • Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2015 € 5,091 miljoen. Het begroot eigen vermogen per 1 januari en per 31 december 2017 is onbekend;
 • Het vreemd vermogen bedroeg per 31 december 2015 ruim € 10,6 miljoen. De begrote bedragen per 1 januari en per 31 december 2017 zijn onbekend;
 • Het werkelijk resultaat over 2015 bedroeg € 807.000. Het begroot resultaat over 2017 is nog onbekend.

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG) te Groningen

 • Het betreft een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam;
 • Het openbaar belang betreft het op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze verwerken van (afval)stoffen afkomstig uit de gemeenten in de regio, het bevorderen van overheidsinvloed op de sturing van afvalstoffen en het ketenbeheer en mogelijke andere milieu- en reinigingstaken;
 • De kosten van de ARCG worden gedragen door de 8 deelnemende gemeenten;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 1,419 miljoen en per 31 december 2017 € 1,419 miljoen;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 1,7 miljoen en per 31 december 2017 € 1,7 miljoen;
 • Het begroot resultaat over 2017 is nihil.

 Vennootschappen en Coöperaties

Thermiek B.V. te Groningen

 • Het openbaar belang betreft het verrichten van re-integratie-activiteiten ten behoeve van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt;
 • Het financieel belang van de gemeente bedraagt 1.800 aandelen à € 10,- . De boekwaarde bedraagt € 18.000;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 is € 64.000  en per 31 december 2017 € 64.000;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 is nihil en per 31 december 2017 nihil;
 • Het begroot resultaat over 2017 is nihil.

N.V. Groningen Airport Eelde te Eelde

 • Het openbaar belang betreft de mobiliteit en bereikbaarheid van Groningen door de lucht.
 • Het opgevraagd en gestort aandelenkapitaal bedraagt € 4,17 miljoen (9.200 aandelen). De gemeente Groningen heeft hiervan 2.392 aandelen à € 453 nominaal. Het gestort kapitaal bedraagt € 1,08 miljoen. De boekwaarde van de aandelen is € 1;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 11,0 miljoen en per 31 december 2017 € 10,1 miljoen;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 3,6 miljoen en per 31 december 2017 € 2,6 miljoen;
 • Het begroot resultaat over 2017 is € 0,9 miljoen negatief;

Euroborg N.V. te Groningen

 • Het openbaar belang van de Euroborg is de landmark in de ontwikkeling van het Europapark, de sportvoorziening voor betaald voetbal in Groningen;
 • Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 48.000 aandelen van nominaal € 1 zijnde
  € 48.000. De gemeente heeft een totaalbedrag aan annuïtaire leningen verstrekt van € 19,3 miljoen. De restschuld hiervan bedraagt per 31 december 2016 € 15,4 miljoen. Voor het Topsportzorgcentrum wordt een maximale lening verstrekt van € 4,96 miljoen;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 5,5 miljoen en per 31 december 2017 € 7,6 miljoen;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 20,3 miljoen en per 31 december 2017 € 19,9 miljoen;
 • Het begroot resultaat over 2017 is € 182.000 negatief.

N.V. Waterbedrijf Groningen te Groningen

 • Het openbaar belang betreft de levering van drinkwater aan ruim 280.000 woningen en bedrijven in de provincie Groningen en in Tynaarlo;
 • In de statuten is bepaald dat het recht om aandelen te verwerven is gebaseerd op het aantal inwoners: 1 aandeel per 2.500 inwoners;
 • Het financieel belang: de gemeente Groningen heeft 80 aandelen van nominaal € 500. Dit is totaal
  € 40.000. Het totaal gestort kapitaal bedraagt € 138.000;
 • De aandelen van de gemeente Groningen zijn op de balans onder financiële vaste activa voor € 2,5 miljoen gewaardeerd;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 64,3 miljoen en per 31 december 2017 € 67,5 miljoen;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 102,1 miljoen en per 31 december 2017 € 99,4 miljoen;
 • Het begroot resultaat over 2017 € 3,3 miljoen.

Enexis Holding N.V. (netwerkbedrijf), Attero Holding N.V. (voorheen Essent Milieu) en Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (EPZ Borssele)
De gemeente Groningen heeft 1,1868% van de aandelen in Enexis. De boekwaarde van de aandelen is
 € 700.000. In 2014 is er, op initiatief van de aandeelhouderscommissie, een externe waardering van Enexis uitgevoerd. De waardering voor het gehele bedrijf ligt tussen de € 4,4 en € 4,8 miljard. De waarde van de aandelen voor de gemeente liggen daarmee tussen de € 52 en € 57 miljoen. Met de verkoop van de aandelen van Essent B.V. in 2009 is de Gemeente Groningen voor 1,1868% direct aandeelhouder geworden van Enexis Holding N.V., Attero Holding N.V. (verkocht in 2014 aan Waterland), Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V. (verkocht in 2011), CBL Vennootschap B.V., Claim Staat Vennootschap B.V., Vordering op Enexis B.V. en Verkoop Vennootschap B.V.

Enexis Holding N.V.

 • Begroot eigen vermogen per 31 december 2015 bedroeg € 3,6 miljoen. Voor 2017 zijn geen gegevens bekend;
 • Begroot vreemd vermogen per 31 december 2015 bedroeg € 3,5 miljoen. Voor 2017 zijn geen gegevens bekend;
 • Het begroot resultaat over 2017 is niet bekend;
 • Er is geen informatie beschikbaar op basis waarvan substantiële wijzigingen in resultaat en/of vermogen te verwachten zijn;
 • Uit de verkoop van RWE en Waterland vloeien de volgende deelnemingen voort.

CBL Vennootschap B.V.
Doelstelling:

De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent (“Verkopende Aandeelhouders”) te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds (CBL: Cross Border Lease). Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag van € 19,1 miljoen  is door JP Morgan in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en vennootschap. Op dit moment vindt, onder inhouding van 1 miljoen en 15% dividendbelasting, doorbetaling plaats aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in CBL Vennootschap B.V.

 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 1,0 miljoen en per 31 december 2017 is nihil;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 150.000 en per 31 december 2017 € 165.000;
 • Het begroot resultaat na belasting over 2017 € 15.000.

Vordering Enexis B.V.
Doelstelling:

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent.

In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches, waarvan de eerste drie tranches (€ 1,450 miljard) reeds zijn afgelost. Het aandeel van de Gemeente Groningen is € 5,9 miljoen. Het resterende bedrag van € 350 miljoen wordt in 2019 afgelost.

 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 is nihil en per 31 december 2017 € 15.000;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 362,3 miljoen en per 31 december 2017 € 362,3 miljoen;
 • Het begroot resultaat na belasting over 2017 € 15.000.

Verkoop vennootschap B.V.
Doelstelling:

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims had RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, waren de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009 € 800. In april 2011 is het eerste deel en in september 2015 is het tweede deel van de General Escrow minus gemelde claims door RWE vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd. Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap B.V. tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten €298 miljoen. Het restantbedrag in het General Escrow Fonds van € 83,1 miljoen is door JP Morgan uitbetaald aan Verkoop Vennootschap B.V.. Op dit moment vindt doorbetaling plaats aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in Verkoop Vennootschap B.V.

 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 1,2 miljoenen per 31 december 2017 € 1,1 miljoen;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 20.000 en per 31 december 2017 € 20.000;
 • Het begroot resultaat na belasting over 2017 € 50.000.

CSV Amsterdam B.V.
Doelstelling:

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd, zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

 • namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
 • namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);
 • het geven van instructies aan de escrow-agent voor wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening naar aanleiding van de verkoop Attero is gestort.

In februari 2008 is Essent, met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) onverbindend zijn. Als gevolg van de WON (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de verkopende aandeelhouders van Essent N.V. over te dragen, hebben de verkopende aandeelhouders en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De verkopende aandeelhouders en RWE zijn verder overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de WON onverbindend is, wordt gecedeerd aan de verkopende aandeelhouders (en dus niet achterblijft bij Essent, die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de "Claim Staat Vennootschap B.V.").
De WON leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds gesplitst moesten worden. De Rechtbank te Den Haag heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de WON oN.V.erbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft een reactie gegeven aan de Hoge Raad een uitspraak doen. De Hoge Raad heeft op 26 juni 2015 uitspraak gedaan. De Hoge Raad heeft besloten dat de Splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese Unie. Met de uitspraak zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd.

In het kader van de verkoop van Attero aan Waterland hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan CSV Amsterdam B.V. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft Waterland bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst, zijnde € 13,5 miljoen, door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een escrow-rekening wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat op deze rekening zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen. Waterland heeft op 22 mei 2015, 3 potentiële claims van tenminste € 9,5 miljoen ingediend bij CSV Amsterdam B.V.. Vanwege deze claims, diende -conform de afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst- het gehele in escrow geplaatste bedrag ter beschikking te blijven ter afwikkeling van deze claim. De contractuele beoogde verlaging per 27 mei 2015 van het escrow bedrag heeft daarom niet plaatsgevonden. Eind juni 2016 zijn Attero/Waterland en CSV Amsterdam B.V. tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van fiscale claims tot afsplitsing van Essent in 2009, voor te weten € 5,5 miljoen. Op dit moment worden er nog procedures en gesprekken gevoerd over andere potentiële claims en belastingvoordelen.

Het vermogen op de escrow-rekening is initieel € 13,5 miljoen. De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris.

 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 92.000 en per 31 december 2017 € 167.000;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 150.000 en per 31 december 2017 € 225.000;
 • Het begroot resultaat na belasting over 2017 € 75.000.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Doelstelling:

Onderdeel van Essent was het 50% aandeel in N.V. ElektriciteitsProductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), onder andere eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V. uit Zeeland heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (“PBE”).

In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.

Beleidsvoornemens:
Binnen PBE is nog een bedrag van € 1,6 miljoen (merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd, omdat zij de partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent/EPZ aan RWE zijn afgesloten.

 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 1,6 miljoen en per 31 december 2017 € 1,6 miljoen;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 118.000 en per 31 december 2017 € 118.000;
 • Het begroot resultaat na belasting over 2017 € 15.000.

WarmteStad B.V. te Groningen

 • Het openbaar belang betreft een zelfstandig warmtebedrijf dat zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de stad op een verantwoorde wijze en daarmee wezenlijk bijdraagt aan een energieneutraal Groningen in 2035;
 • Het financieel belang bedraagt 100 aandelen à € 10, totaal € 1.000. Daarnaast is er een gemeentelijk rekening courant aan de B.V. (kredietfaciliteit) van € 750.000. Tevens is besloten € 7 miljoen kapitaal te verstrekken en € 2 miljoen van de Provincie, via de gemeente, ten behoeve van de realisatie van Geothermie Noord-west aan WarmteStad;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 6,3 miljoen en per 31 december 2017 € 15,7 miljoen;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 4,3 miljoen en per 31 december 2017 € 26,4 miljoen;
 • Het begroot resultaat over 2017 is € 3,1 miljoen negatief;
 • Risico’s van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente: als de geothermische bron niet functioneert, wordt een risico gelopen van € 3 miljoen. Het aandeel van de gemeente is
  € 1,3 miljoen, waarvoor een reservering wordt aangehouden.

Community Network Noord Nederland (CNNN) B.V. te Groningen

 • Doelstelling is het aanleggen, onderhouden en exploiteren van een kabelnetwerk in Noord-Nederland;
 • De gemeente is sinds 2016 de enige A-aandeelhouder van de B.V.. Daarnaast is er een aantal certificaathouders, waaronder de Hanze Hogeschool, Biblionet en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG);
 • CNNN B.V. is 100% eigenaar van dochtermaatschappij CNG B.V., die de exploitatie van het glasvezelnetwerk in Groningen uitvoert;
 • Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 2,5 miljoen en het geplaatst kapitaal €1,2 miljoen, bestaande uit 125 aandelen A van € 8.900 nominaal en 125 aandelen B van € 1.000 nominaal, die in het bezit zijn van Administratiekantoor CNNN. De aandeelhouders A hebben een goedkeuringsrecht ter zake specifiek genoemde besluiten van de directie en ter zake van de winstbestemming;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 1 miljoen en per 31 december 2017 € 1,25 miljoen;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 is nihil en per 31 december 2017 eveneens nihil;
 • Het begroot resultaat over 2017 € 250.000;
 • Als besloten wordt tot overname van de glasvezelnetwerken van de gemeente Groningen en de RUG, zoals aangegeven bij de ontwikkelingen, zal dit een substantiële wijziging van het vermogen betekenen.

Martiniplaza B.V. te Groningen

 • Het openbaar belang betreft het bevorderen van cultuur in brede zin en het aanbieden van een theater en een zalencomplex voor (top)sportactiviteiten, theatervoorstellingen, muziek, congressen en evenementen;
 • Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 1.800 aandelen à € 1.000 (1.799 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van € 1.000 nominaal), zijnde € 1,8 miljoen. De gemeente Groningen bezit 100% van de aandelen. De boekwaarde van de aandelen op 31 december 2013 bedroeg € 5,2 miljoen. Deze is in 2014 met € 1,3 miljoen afgewaardeerd naar € 3,9 miljoen. De gemeente heeft leningen verstrekt met een restschuld per 31 december 2015 van € 12,3 miljoen. Daarnaast ontvangt Martiniplaza een jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten van € 1,8 miljoen;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 onbekend en per 31 december 2017 ook onbekend, daar de begroting 2017 pas in oktober 2016 wordt vastgesteld;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 onbekend en per 31 december 2017 ook onbekend, daar de begroting 2017 pas in oktober 2016 wordt vastgesteld;
 • Het begroot resultaat over 2017 onbekend.

N.V. Wonen boven Winkels te Groningen

 • Het openbaar belang van de N.V. is het vormgeven van een deel van de gemeentelijke volkshuisvestingstaak door het realiseren van 200 wooneenheden in de binnenstad boven winkels in de komende tien jaar, al dan niet in combinatie met andere functies;
 • Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 2.000 aandelen van € 1.000, waarvan 50% in het bezit van de gemeente Groningen: totaal € 1 miljoen. De gemeente heeft in een bestemmingsreserve € 1 miljoen gereserveerd;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 270.000 en per 31 december 2017 nihil;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 10.000 en per 31 december 2017 nihil;
 • Het begroot resultaat over 2017 is nihil;
 • De verwachting is dat het laatste appartement in 2017 wordt verkocht, waarna de N.V. kan worden opgeheven.

Groninger Monumentenfonds N.V.

 • De doelstelling van het Groninger Monumentenfonds (GMF) is het beheer, aankopen, restaureren en herbestemmen van monumentaal vastgoed in de provincie Groningen;
 • Door het wegvallen van de middelen uit het investeringsbudget stedelijke vernieuwing, waarmee de gemeente uitvoering gaf aan het monumentenbeleid, dient het GMF die taak op zich te nemen, waarop gemeente mede regievoering heeft op herbestemming van het monument;
 • Gemeente kan gemeentelijk monumentaal bezit conform doelstellingen van het GMF afstoten en herbestemmen;
 • GMF wil in het aardbevingsdossier de bepalende monumenten beschermen en verstevigen;
 • De gemeente bezit 570 (33%) van de 1.760 aandelen: boekwaarde € 457.000. Daarnaast heeft de gemeente Groningen een converteerbare achtergestelde lening verstrekt van € 1 miljoen. Hier tegenover staat een bestemmingsreserve van€ 932.000;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 1,7 miljoen en per 31 december 2017 € 1,7 miljoen;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 1,85 miljoen en per 31 december 2017 € 1,85 miljoen;
 • Het begroot resultaat over 2017 is nihil.

Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad (GEMM CV en GEMM B.V.) te Groningen

 • Het openbaar belang is de realisatie van een woonwijk en bedrijventerrein aan de oostkant van Groningen;
 • De gemeente is 100% aandeelhouder van de GEMM CV en zorgt voor de financiering. Het aandelenkapitaal van de gemeente Groningen € 500.000;
 • Het saldo aan langlopende leningen die de gemeente aan GEMM CV heeft verstrekt, bedraagt per 31 december 2014 € 275 miljoen;
 • Begroot eigen vermogen van de B.V. en C.V. per 1 januari 2017 € 506.000 en per 31 december 2017 € 506.000;
 • Begroot vreemd vermogen van de B.V. en C.V. per 1 januari 2017 € 295 miljoen en per 31 december 2017 € 295 miljoen;
 • Het begroot resultaat over 2017 is nihil.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag

 • Het openbaar belang is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De missie van de bank is duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger;
 • Het belang bedraagt 329.199 aandelen à € 2,50. De boekwaarde bedraagt € 823.000;
 • Werkelijk eigen vermogen per 31 december 2015 € 4,2 miljoen. De prognose voor 2017 is onbekend;
 • Werkelijk vreemd vermogen per 31 december 2015 € 145,3 miljoen. De prognose voor 2017 is onbekend;
 • Het netto-resultaat na belastingen over 2015 was € 226 miljoen. De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ligt in 2016 naar verwachting in lijn met die van het voorgaande jaar. Mede onder invloed van aanhoudende lage lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie van de bank zal het renteresultaat in 2016 naar verwachting lager uitkomen. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Stichtingen en verenigingen

Stichting WeerWerk Groningen te Groningen

 • Het openbaar belang betreft het aanbieden van re-integratievoorzieningen aan personen omschreven in de Wet Werk en Bijstand, de re-integratieverordening van de gemeente Groningen, evenals in de bij deze verordening behorende uitvoeringsbesluiten, en voorts het verrichten van al wat tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn of daarmee verband houdt. De stichting tracht de doelstellingen te bereiken onder meer door het aanbieden van een dienstverband aan hiervoor bedoelde personen op basis van door de gemeente Groningen vast te stellen arbeidsvoorwaarden, zoals het detacheren van werknemers bij werkgevers, zowel in de markt- als in de collectieve sector;
 • Het financieel belang valt samen met de vergoeding die de gemeente Groningen aan de stichting verstrekt voor de loon-en overige personeelskosten van de personen die een dienstverband zijn aangegaan met de stichting. In 2015 was hiermee een bedrag van € 1,4 miljoen gemoeid;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 80.000 en per 31 december 2017 nihil;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 nihil en per 31 december 2017 nihil;
 • Het begroot resultaat over 2017 is € 80.000 negatief.

Stichting SIG te Groningen

 • De gemeente Groningen heeft de Stichting SIG opgericht met als doel het beheren en ontwikkelen van bedrijfsgebouwen. De stichting beheert de aandelen van de SIG Real Estate B.V.;
 • De vorderingen op de TCN-groep zijn ingediend bij de curator. Het boedeltekort is echter zo groot dat gezien de achtergestelde aard van de gemeentelijke vorderingen, de gemeente hier waarschijnlijk niets meer van terug krijgt. Daarom zijn de vorderingen in 2013 afgeboekt;
 • De jaarrekening 2011 is in 2013 opgesteld. De stichting heeft geen vermogen. In 2013 heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden. Het resultaat is overgeboekt naar de gemeente Groningen.

Stichting Ondernemerstrefpunt te Groningen

 • Het openbaar belang hangt samen met de doelstelling om het overleg tussen organisaties en instellingen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de lokale overheid te bevorderen, waardoor het onderwijs en de behoeftes van het bedrijfsleven beter op elkaar worden afgestemd;
 • Financieel belang: jaarlijks € 80.000 als gemeentelijke bijdrage uit G-Kwadraat;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 € 150.000 en per 31 december 2017 € 150.000;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 € 90.000 en per 31 december 2017 € 90.000;
 • Het begroot resultaat over 2017 nihil

Stichting Sociaal Fonds Groningen te Groningen

 • Het openbaar belang betreft de maatschappelijke belangenbehartiging van medewerkers van de gemeente Groningen, Politie Regio Noord, Veiligheidszorg, hun gezinnen en gepensioneerden.
 • Financieel belang: de bijdrage was in zowel 2014 als 2015 € 23.000;
 • Begroot eigen vermogen per 1 januari 2017 onbekend (eind 2015 was dat € 217.000) en per 31 december 2017 ook onbekend;
 • Begroot vreemd vermogen per 1 januari 2017 onbekend (eind 2015 was dat € 30.000) en per 31 december 2017 ook onbekend;
 • Het begroot resultaat over 2017 is onbekend.